جزوه جامع ادبیات

جزوه جامع ادبیات

جزوه-جامع-ادبیاتتوضیحات:
جزوه جامع ادبیات ، در قالب درسنامه ، بصورت فایل pdf تایپ شده در 175 صفحه، شامل تمامی آرایه های ادبی ، دستور زبان فارسی و قرابت معنایی.

شامل:
1-آرایه ادبی : تشبیه / استعاره ی مصرحه / استعاره ی مکنیه / پیوست واژگان استعاری / مجاز / کنایه / واج آرایی / تکرار و تصدیر / سجع / جناس / اشتقاق / موازنه و ترصیع / ایهام و ایهام تناسب / پیوست واژگان / ایهام برانگیز / تضاد و تناقض / حس آمیزی / اغراق / مراعات نظیر و تناسب / تضمین و تلمیح / لف و نشر / اسلوب معادله / حسن تعلیل .

2-دستور زبان : قواعد ترکیب / جمله ی ناقص و مستقل / ساختمان فعل / معلوم و مجهول / نمودار درختی / روش های پیدا کردن نهاد / جملات استثنائی / شمارش جملات / واج / فرایندهای واجی / تکواژ / واژه / ساختمان واژه / تجزیه ی مرحله به مرحله ی واژه ها / آرشیو وندهای فارسی / نظام معنایی زبان / ویرایش / تشخیص انواع گروه و راه های پیدا کردن هسته / وابسته های پیشین / وابسته های پسین / وابسته های وابسته (وابسته ی درجه ی دو) / رسم نمودار پیکانی / نقش های تبعی / املای همزه / شیوه ی عادی و شیوه ی بلاغی / جهش ضمیر / انواع را / انواع حذف / گروه قیدی / تست های ترکیبی دستور زبان .

3-قرابت معنایی: روش های درست خوانی شعر / بخش نخست: حرکت گذاری / بخش دوم: درنگ / بخش سوم: استفهام انکاری و تأکیدی / بخش چهارم: تشخیص منادا / قرابت معنایی در میان واژگان / تست های آموزشی و پیام ها / آیه در قرابت / قرابت در متن و داستان .

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !