مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی ABAQUS

مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی ABAQUS

مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی ABAQUS

در این جزوه آموزشی قصد داریم به بررسی مواد پیزوالکتریک، کاربردها، اثرها، خواص آن ها و همچنین نحوه ي مدل سازي آن در نرم افزار تحلیل آباکوس بپردازیم. به طور کلی توانایی تبدیل دو جانبه فشار مکانیکی و الکتریسیته را به یکدیگر خاصیت پیزو الکتریک می نامند. همچنین تولید الکتریسیته به کمک نیروي فشار را پیزو الکتریک می گویند…
مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی ABAQUS، مشتمل بر 33 صفحه، در 12 بخش، به زبان فارسی، با فرمت pdf، به همراه تصاویر…

درباره این مطلب نظر دهید !