موتور ماشین (Car Engine)

موتور ماشین (Car Engine)

موتور ماشین (Car Engine)

ماشین هر وسیله مکانیکی یا وسیله الکتریکی است که با انتقال یا اصلاح انرژی، انسان را در انجام کارهایش یا در بهتر انجام شدن کارهایش یاری دهد، یا خود آنها را انجام می‌دهد. ساز و کارها و ماشین های مکانیکی حتی قبل از آن که اطلاعات مکتوبی در دسترس باشد برای تقویت توانائی های نوع بشر، دائما در حال استفاده بوده است. تفاوت عمده ابزار ساده با ماشین ها یا مکانیزم های ساده، وجود یک منبع قدرت و بعضی اوقات در کارکرد مستقل می‌باشد. ابزار قدرتمند امروزی…

درباره این مطلب نظر دهید !