اقدام پژوهی با عنوان چگونه می توانیم نشاط را در دانش آموزان مدرسه راهنمایی در هنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم؟

اقدام پژوهی با عنوان چگونه می توانیم نشاط را در دانش آموزان مدرسه راهنمایی در هنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم؟

اقدام پژوهی با عنوان چگونه می توانیم نشاط را در دانش آموزان مدرسه راهنمایی در هنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم؟

21 صفحه
در قالب word
قابل ویرایش
 
 
فهرست مطالب
چکیده. 4
مقدمه. 5
توصیف وضع موجود:6
بیان مسئله. 6
شواهد۱7
بیانتعاریف ومفاهیم:7
یافته های علمی.. 9
عوامل مؤثر بر شور و نشاط دانش آموزان. 10
پیشینه تحقیق:12
۱-جمع آوری اطلاعات.. 13

۱-۱مشاهده:13
۱-۲مصاحبه:14

تجزیه تحلیل:15
ارائه راه حل موقت :16
مراحل اجرا17
شواهد ۲. 19
نتیجه گیری :20
منابع. 21
  
چکیده
باتوجه به این که اینجانب به عنوان معاون آموزشی مشغول هستم ودغدغه اصلی من ساعت استراحت کلاسی است…

درباره این مطلب نظر دهید !