فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین

فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین

فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین

یکی از اساسی ترین اهداف سازندگان، دستیابی به کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر ابزار، کاهش زبری سطوح و کاهش هزینه های تولید می باشد. هنگامی که مسئله رقابت در صنعت مطرح باشد فاکتور زمان ساخت و کاهش هزینه تولید بسیار اهمیت پیدا می کند. لذا در این پروژه در راستای استفاده از تکنولوژی های جدید برای ساخت قالب و کاهش زمان و هزینه ساخت، فرآیند ساخت قالب های تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین را به طور خاص و فرآیند ساخت مدل و شابلون در صنعت و برخی…

درباره این مطلب نظر دهید !