دانلود PDF روش تدریس تربیت بدنی در مدارس (با اضافات و تجدید نظر اساسی)

دانلود PDF روش تدریس تربیت بدنی در مدارس (با اضافات و تجدید نظر اساسی)

دانلود PDF روش تدریس تربیت بدنی در مدارس (با اضافات و تجدید نظر اساسی)

این کتاب برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تربیت بدنی در مدارس» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
 

بخش اول و دوم کتاب با عنوان کلیات و مفاهیم تربیت حرکتی و ورزشی و شناخت یادگیرنده از هفت فصل تشکیل شده است. مطالب این دو بخش عمدتا نظری و پیش نیاز بخش سوم و چهارم کتاب است. در فصل اول، مفاهیم تربیت بدنی، کار کرد عناصر آموزشی آن در جامعه و مدرسه، و طبقه بندی برنامه های آموزشی بررسی شده است. در فصل دوم…

درباره این مطلب نظر دهید !