طراحی و مدلسازی بدنه هواپیما در نرم افزار CATIA

طراحی و مدلسازی بدنه هواپیما در نرم افزار CATIA

طراحی و مدلسازی بدنه هواپیما در نرم افزار CATIA

در این جزوه آموزشی، طراحی، مدلسازی بدنه هواپیما در نرم افزار کتیابه صورت گام به گام به زبان انگلیسی روان (84 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود:

Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا)
Free Style Shaper (محیط طراحی سطوح و سیم های سه بعدی کتیا)

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی بدنه هواپیما از روی تصویر (BluePrint) در 6 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود:

Step 1: Create three Extrude surfaces, offsetting from X,Y,Z planes
Step 2: Apply reference pictures onto the three surfaces
Step 3: Create a…

درباره این مطلب نظر دهید !