منابع اصلی ، چکیده ی متون و سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

منابع اصلی ، چکیده ی متون و سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

منابع اصلی ، چکیده ی متون و سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

منابع اصلی به همراه  چکیده و خلاصه ی منابع و به همراه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته مربوط به دروس مختلف رشته ی تدریس آموزگاری ابتدایی  مثل
 
1-  منبع اصلی و چکیده و سوالات درس روانشناسی تربیتی
2- منبع اصلی و چکیده و سوالات درس روانشناسی رشد 1و 2
3- منبع اصلی و چکیده و سوالات درس سنجش و اندازه گیری
4- منبع اصلی و چکیده و سوالات درس فلسفه ی تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش
5- منبع اصلی و چکیده و سوالات درس روش ها و فنون تدریس…

درباره این مطلب نظر دهید !