مقاله دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها

مقاله دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها

مقاله دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها

دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها
مجموعه دنده هاي خورشيدي در اوايل قرن حاضر در اتومبيلهاي آمريكايي بكار رفته است و آنها در زمره كار برد اولين نوع دنده ها در جعبه دنده هاي اتومبيل هاي سواري و كاميونهاي سبك بودند و بدليل داشتن مزيت براي راننده هنگام دنده ها كاربرد آن پيشنهاد گرديد . در صور تيكه در جعبه دنده هاي لغزشي معمولي كه هنوز سنگرونيزه نشده بودند احتياج به يك راننده ماهري داشت كه تعويض دنده ها را در حين حركت انجام دهد . در اين…

درباره این مطلب نظر دهید !