طراحی و مدلسازی شیشه عطر در CATIA Shape Design

طراحی و مدلسازی شیشه عطر در CATIA Shape Design

طراحی و مدلسازی شیشه عطر در CATIA Shape Design

در این جزوه آموزش طراحی و مدلسازی شیشه عطر در نرم افزار کتیا به صورت گام به گام با زبان انگلیسی روان (74 صفحه)، در محیط زیر به کاربر آموزش داده می شود:

Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا)

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی شیشه عطر در 6 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود:

Step 1: Import a 2D outline drawing into Catia
Step 2: Build 3D curves based on the imported drawing
Step 3: Build the “right wing” of the perfume bottle by Generative Shape Design
Step 4: Continue to build the remaining outer faces
Step 5: Close all the openings except the…

درباره این مطلب نظر دهید !