تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (Dimensional and geometric tolerances)

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (Dimensional and geometric tolerances)

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (Dimensional and geometric tolerances)

يك نقشه مهندسي عبارت است از مدركي كه تعريف دقيق از قطعه اي را انتقال مي دهد. نقشه هاي مهندسي مدارك قانوني هستند بنابراين بايد دقيق و رسمي باشند. نقشه هاي ضعيف باعث اشتباه در توليد و مضاعف شدن هزينه هاي توليد و زمان تحويل قطعه مي شود.
محتويات نقشه های مهندسي عبارتند از:

هندسه قطعه ( شكل، اندازه و فرم قطعه)
اندازه هاي عملكردي
تلرانس هاي مجاز براي هر عملكرد خاص
ماده، عمليات حرارتي، پوشش ها و …
اطلاعات اسنادي قطعه (شماره فني، بازنگري و…

درباره این مطلب نظر دهید !