فیلم آموزش اصول سرپرستی

فیلم آموزش اصول سرپرستی

فیلم آموزش اصول سرپرستی

گر چه مدیریت ریشه در تاریخ اجتماعی بشر دارد اما آنچه به نام دانش مدیریت در سازمان ها و موسسات مشهور است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و بویژه اوایل قرن بیستم است. تا اواخر قرن نوزدهم، دانش مدیریت مانند بسیاري از علوم دیگردر قلمرو فلسفه قرار داشت. پیشرفت مدیریت تا انقلاب صنعتی، هماهنگ و محسوس نبود. در نیمه دوم قرن هجدهم، آدام اسمیت، با طرح موضوع تقسیم کار گام هاي ارزشمندي در زمینه سازماندهی و مدیریت برداشت اما موضوع مدیریت علمی با فردریک تیلور…

درباره این مطلب نظر دهید !