تحلیل فرآیند فورج یک بلیت با نرم افزار ABAQUS

تحلیل فرآیند فورج یک بلیت با نرم افزار ABAQUS

تحلیل فرآیند فورج یک بلیت با نرم افزار ABAQUS

فورج فرآیندی است که در آن یک قطعه از دو طرف توسط قالبی فشرده شده و در نتیجه طول آن کم می گردد و هم شکل قالب را به خود می گیرد. فرآیند فورج به دو صورت سرد و گرم انجام می شود. در فرآیند فورج گرم، توزیع تغییر شکل موضعی با افزایش سرعت تماس ابزار بسیار یکنواخت می شود اما در فرآیند فورج سرد، با افزایش تماس ابزار از میزان یکنواختی توزیع تغییر شکل در امتداد حرکت سنبه کاسته شده اما در امتداد عمود بر آن افزوده می شود. در این پروژه فرآیند فورج یک بلیت به…

درباره این مطلب نظر دهید !