شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

براي حل عددي فرم گسسته معادلات دیفرانسیلی پاره اي، تعیین شرائط مرزي و اولیه الزامی است. این موضوع در بحث ریاضی یک اصل محسوب می شود. در شبیه سازي عددي جریان سیال نیز علاوه بر مطرح بودن بحث ریاضی حل معادلات، باید نوع و فیزیک جریان نیز در مرزهاي دامنه محاسباتی به حلگر شناسانده شود. بنابراین هدف از تعریف شرائط مرزي در دینامیک سیالات عددي، مقید ساختن فرم گسسته معادلات براي حل آن در یک چهارچوب خاص و نیز تعریف ویژگی جریان در مرزهاي دامنه محاسباتی…

درباره این مطلب نظر دهید !