برنامه تحت اکسل محاسبه خودکار بار مرده انواع دیوار ، سقف و راه پله

برنامه تحت اکسل محاسبه خودکار بار مرده انواع دیوار ، سقف و راه پله

برنامه تحت اکسل محاسبه خودکار بار مرده انواع دیوار ، سقف و راه پله

برنامه به این شکل کار می کند:

بار های وارد بر ساختمان
بارهای اصلی وارد بر ساختمان ، شامل دو دسته بار‌های قائم و بارهای جانبی می‌باشد. بارهای قائم بارهایی است که در راستای ثقل زمین اعمال شده و از مهمترین آنها می‌توان به بارهای مرده ، زنده و بار برف اشاره کرد. بارهای جانبی در راستای افق به سازه اعمال شده و شامل بارهای زلزله و بار باد می‌باشد.

تصویر1-1: بارهای قائم وارد بر ساختمان
1. بارهای مرده
مطابق مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)…

درباره این مطلب نظر دهید !