جزوه آموزشی سختی سنجی راکول

جزوه آموزشی سختی سنجی راکول

جزوه آموزشی سختی سنجی راکول

سرفصل های جزوه آموزشی 
معرفی و توصیف مشخصه های آزمون سختی راکول
عوامل موثر بر سختی
صحه گذاری دستگاه سختی به روش مستقیم و غیر مستقیم مطابق با ISIRI 7811
بررسی عوامل ایجاد خطا دز آزمون و خلاصه فرآیند کالیبراسیون 
اصول کلی تعیین عدم قطعیت آزمون سختی راکوا با ذکر مثال 
تامین الزامات استاندارد ISO IEC 17025 NV hCL,K SOJD VH;,G 
امیدوارم که جزوه فوق بتواند کمک موثری به نگرش صحیحی  به آزمون سختی راکول و دستگاه مربوطه ایجاد نماید . با کنترل تمام…

درباره این مطلب نظر دهید !