پاورپوینت سیاست های جمعیتی و زاد و ولد

پاورپوینت سیاست های جمعیتی و زاد و ولد

پاورپوینت سیاست های جمعیتی و زاد و ولد

پاورپوینت سیاست های جمعیتی و زاد و ولد
تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
به علت افزایش فزاینده جمعیت جهان در 50 سال گذشته سیاستهای مرتبط با کاهش موالید از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه، برخوردار گردید.
بر اساس بررسی سازمان ملل در سال 1990،از 169 کشور مشمول این بررسی، 66 کشور دارای سیاستهای مرتبط با کاهش باروری ،17 کشور دارای سیاستهای مرتبط با ثبات باروری و 20 کشور نیز در حال اجرای سیاستهای برای افزایش باروری…

درباره این مطلب نظر دهید !