کتاب روانشناسی صنعتی

کتاب روانشناسی صنعتی

کتاب-روانشناسی-صنعتیکتاب روانشناسی صنعتی

به تعداد 168 صفحه pdf

فهرست کتاب

بخش اول (مقدمه ای بر روانشناسی صنعتی)

فصل اول تعاریف و حوزه مورد مطالعه

فصل دوم مدیریت غلمی، نهضت روابط انسانی و آزمایش های هاثورن

بخش دوم ( نقش فرد در جایگاه فردی)

فصل سوم انگیزه و رضایت شغلی

فصل چهارم مدیریت فشار روانی

فصل پنجم فرهنگ سازمانی

فصل ششم رهبری و پویایی گروه

بخش سوم ( محیط کار و روانشناسی مهندسی)

فصل هفتم سالم نگه داشتن محیط کار

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !