تحقیق اصول مذاکره- 27 صفحه همراه با منبع

تحقیق اصول مذاکره- 27 صفحه همراه با منبع

فهرست منابع    مقدمه تعریف مذاکره عناصر مذاکره طبیعت مذاکره  راهبرد مذاکره  تاکتیک های مذاکره روش های مذاکره  1- روش مذاکره ملایم  2- روش مذاکره منطقی   فرآیند مذاکره  1- مجادله و گفتگو  2- روشن سازی   3- شناخت و درک   4- اطمینان  5- شناخت   6- قابل پذیرش بودن  7- گذشت و امتیاز دادن  8- راضی ساختن   9- نتیجه گیری   10-حق العمل   ارکان مذاکره  ابزارهای مذاکره  موانع مذاکره  خصوصیات مذاکره کننده  مذاکره آرام و محکم  انواع مذاکره و کاربردهای آن در اصول و فنون مذاکره چیست؟  1- مذاکرات توزیعی   بررسی چانه زنی توزیعی و تکنیک‌های آن: 2- مذاکرات تلفیقی   اصول و مبانی مذاکره تلفیقی: جمع‌بندی انواع مذاکره در اصول و فنون مذاکره: باید و نبایدها و اهمیت اصول و فنون مذاکره  اصول مذاکره  آ …

درباره این مطلب نظر دهید !