مبانی نظری فراشناخت

مبانی نظری فراشناخت

فهرست مطالب 2-6-1تعریف فراشناخت .. 3 2-6-2 تمایز شناخت و فرا شناخت .. 4 2-6-3 تأثیر فراشناخت بر شناخت .. 5 2-6-4 تقسیم بندی های فراشناخت .. 6 2-6-4-1دیدگاه فلاول . 6 2-6-4-2 دیدگاه براون . 9 2-6-5 تحول فراشناخت .. 9 2-6-6 محیط های یادگیری فراشناختی .. 10 2-6-7 باورهای فراشناختی .. 12 2-7 پیشینه تحقیقات انجام شده درباره تحقيق .. 14 2-7-2 پیشینه خارجی تحقیق .. 19 منابع . 22     …

درباره این مطلب نظر دهید !