پاورپوینت مهارت های اساسی ارتباط بین فردی

پاورپوینت مهارت های اساسی ارتباط بین فردی

پاورپوینت مهارت های اساسی ارتباط بین فردی

پاورپوینت مهارت های اساسی ارتباط بین فردی
تعداد صفحات: 21 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
خصوصیات ارتباط بین فردی:
1-هم فرستنده وهم دریافت کننده حاضر هستند واز شرایط ارتباط آگاه هستند.
2- هر فرد شرکت کننده در فر ایند ارتباط، هر دو نقش فرستنده و دریافت کننده را بعهده می گیرد.بعبارت دیگر هر فرد دخیل درفرایند ارتباط باید دائما با فرد دیگر تطابق وسازگاری کند.در این نقش دوجانبه هم فرستنده وهم گیرنده باید با یکدیگر صحبت کنند، به هم گوش…

درباره این مطلب نظر دهید !