تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار ABAQUS

تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار ABAQUS

تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار ABAQUS

مساله مورد نظر یک صفحه ي کامپوزیتی به ضخامت 1mm، عرض و طول برابر 1m می باشد، خواص ماده ي در نظر گرفته شده براي این مساله مقادیر Ey=1.4 GPa Ex=14 GPa و Es=1.4 GPa ، ضریب پواسون v می باشد. این صفحه که از یک سمت در راستاي افقی (x) و در سمت دیگر تحت تنش کششی 1MPa قرار گرفته است. زوایاي الیاف در این تک لایه می بایست یک بار با ضخامت 1mm در حالت هاي 0,30,45,60,90 و بار دیگر در زاویه ثابت 45 درجه و ضخامت هاي مختلف 0.5,1,1.5mm مورد بررسی قرار گیرد…

مدل سازی صفحه کامپوزیتی با استفاده از…

درباره این مطلب نظر دهید !