دانلود PDF نگارش (1) پایه دهم ریاضی، تجربی و انسانی با قابلیت جستجو

دانلود PDF نگارش (1) پایه دهم ریاضی، تجربی و انسانی با قابلیت جستجو

دانلود PDF نگارش (1) پایه دهم ریاضی، تجربی و انسانی با قابلیت جستجو

کتاب «نگارش» در هشت درس سازماندهی شده است. با توجه به زمان اختصاص یافته به این درس، میزان تقریبی ساعت آموزشی مؤثر، حدود ۴۸ زنگ در ۲۴ هفته آموزشی در سال است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود فرایند یاددهی – یادگیری هر درس در سه جلسه آموزش، تمرین و نگارش، بررسی و نقد برای تثبیت آموخته ها) طراحی و تنظیم شود. یکی از ویژگیهای این کتاب در بخش تدوین، گزینش و سازماندهی محتوا، آوردن نمونه هایی از نویسندگان ایران و ادبیات جهان است. این کار، افزون بر…

درباره این مطلب نظر دهید !