دانلود PDF کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

دانلود PDF کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

دانلود PDF کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

این کتاب برای واحد درسی کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی تهیه شده است. با این حال دانشجویانی که روش‌های آماری یا روش‌های تحقیق را می‌گذرانند و همچنین آن‌هایی که مشغول برنامه‌ریزی برای اجرای پژوهش خودشان هستند این کتاب را مفید خواهند یافت.
فهرست کتاب کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی:
طراحی پژوهش
آماده کردن دفترچه کدگذاری
آشنایی با SPSS
ایجاد فایل داده‌ها و وارد کردن داده‌ها
بازبینی و تصحیح اشتباه‌ها در داده‌ها
آمار…

درباره این مطلب نظر دهید !