جزوه آزمون های مکانیکی مواد

جزوه آزمون های مکانیکی مواد

جزوه آزمون های مکانیکی مواد

خواص مکانیکی به منظور تعیین و پیش بینی میزان کارآمدی مواد، اندازه گیری می گردند. آزمون های خواص مکانیکی مواد  به منظور ارزیابی و بررسی رفتار مکانیکی مواد (فلزی و غیرفلزی) و با هدف انجام آموزش آزمون ها در حوزه های پژوهشی و صنعتی، به کار می رود . هدف از این جزوه ، شناسایی و بررسی رفتارمکانیکی مواد تحت بارگذاری های مختلف می باشد. این آزمون ها به اندازه گیری خواص الاستیک، استحکام کششی، میزان افزایش طول، چقرمگی شکست، مقاومت به ضربه، تنش گسستگی…

درباره این مطلب نظر دهید !