اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

47 صفحه
در قالب word
قابل ویرایش
 
 
فهرست مطالب
چکيده3
مقدمه. 5
توصيف وضع موجود. 6
گردآوری داده ها – شواهد 1.. 8
تجزيه و تحليل و تفسير داده ها12
راه کارهای پيشنهادی… 14
خلاصه اجرای راه کارهای پيشنهادی سال گذشته و نظارت بر آن.. 16
اجرای راه حل دوم. 17
اجرای راه حل سوم. 17
اجرای راه حل چهارم. 18
اجرای راه حل پنجم.. 19
اجرای راه حل ششم.. 20
اجرای فعاليت های تکميلی در سال جاری و نظارت بر آن.. 21
نتايج به دست آمده از اجرای راه حل ( شواهد 2 )31
ارزيابی…

درباره این مطلب نظر دهید !