ربات های هوشمند (Smart Robots)

ربات های هوشمند (Smart Robots)

ربات های هوشمند (Smart Robots)

موسسه بین المللی استاندارد، روبات را به صورت زیر تعریف کرده است، روبات وسیله ای است که:

به صورت خودکار کنترل شود
قابل برنامه ریزی مجدد باشد
چند منظوره باشد
با داشتن چندین درجه آزادی قدرت جابجائی داشته باشد
روبات می تواند متحرک و یا ثابت باشد.
مکانیزم ها و دستگاه های مکانیکی
بررسی ربات میکروموس
كنترل روبات دو محوره با كنترل كننده ي فازي

امروزه روبات ها در انجام بسیاری از کارها به کمک انسان آمده و در برخی کارها نیز جایگزین آدمی گشته…

درباره این مطلب نظر دهید !