طراحی، مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و تحلیل در نرم افزار CATIA

طراحی، مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و تحلیل در نرم افزار CATIA

طراحی، مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و تحلیل در نرم افزار CATIA

آموزش محیط های پیشرفته (طراحی و مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و تحلیل) نرم افزار CATIAیک جزوه جامع و بی نظیر، مشتمل بر 160 صفحه، در 8 فصل، تایپ شده، به زبان فارسی و به همراه تصاویر رنگی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:
طراحی مونتاژ کاری در نرم افزار کتیا
 
طراحی و مدلسازی ورقکاری در نرم افزار کتیا
 
طراحی پارامتریک چرخ دنده ساده با استفاده از فرمول نویسی در نرم افزار کتیا

فصل 1: طراحی مهندسی و نرم افزارهای آن
در فصل اول از این مجموعه آموزشی،…

درباره این مطلب نظر دهید !