دانلود PDF علوم و فنون ادبی (1) علوم انسانی پایه دهم (با قابلیت جستجو)

دانلود PDF علوم و فنون ادبی (1) علوم انسانی پایه دهم (با قابلیت جستجو)

دانلود PDF علوم و فنون ادبی (1) علوم انسانی پایه دهم (با قابلیت جستجو)

کتاب علوم و فنون ادبی پایۀ دهم از چهار فصل تشکیل شده است. محتوای هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی از علوم و فنون ادبی به شرح زیر است:درس یکم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛درس دوم: موسیقی شعر (عروض)؛درس سوم: زیبایی شناسی شعر (آرایه های ادبی).هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می شود. در درس های تاریخ ادبیات و سبک شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از پیش از اسلام تا قرن ششم تبیین می شود و در کنار ویژگی های تاریخی، به ویژگی های سبکی…

درباره این مطلب نظر دهید !