اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیفpdf(نسخه کامل)

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیفpdf(نسخه کامل)

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیفpdf(نسخه کامل)

فصل 1: تعریف اصطلاحات» فصل 2: مقیاسهای اندازه گیری» فصل 3: دسته بندی روشهای اندازه گیری و سنجش مورد استفاده در روانشناسی و آموزش و پرورش» فصل 4: دسته بندی ارزشیابی های آموزشی» فصل 5: مراحل و فعالیت های ارزشیابی آموزشی» فصل 6: تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» فصل 7: سنجش یادگیری به کمک آزمون صحیح-غلط» فصل 8: سنجش یادگیری به کمک آزمون جورکردنی» فصل 9: سنجش یادگیری به کمک آزمون چندگزینه ای» فصل 10: سنجش یادگیری به کمک آزمون…

درباره این مطلب نظر دهید !