جزوه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

جزوه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ساده ساز قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
به تعداد 30 صفحه pdf بسیار مفید
مناسب اساتید و دانشجویان و داوطلبین آزمون های حقوقی
فهرست:
جدول کاهش یا تبدیل مجازاتهای حبس تعزیری
تکلیف دادگاه در ذکر علت صدور حکم، در مجازات حبس با بیش از حداقل مجازات
تبدیل حبس ابد به حبس درجه 1
اعمال مجازاتهای تکمیلی در کلیه جرایم تعزیری
تعدیل مجازات نقدی طبق نرخ تورّم
تخفیف مجازات
امکان تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت…

درباره این مطلب نظر دهید !