دانلود مقاله پول شویی

دانلود مقاله پول شویی

دانلود مقاله پول شویی با فرمتpdfودر 134 صفحه
فهرست مباحث مبارزه با پول شويي
بخش اول 3
مقدمه 3
ضرورت مبارزه با پول شويي درموسسات مالي 3
پول شويي 4
تعريف پول شويي 4
تاريخچه پول شويي 6
مصاديق پول شويي 7
ويژگي هاي جرم پول شويي 7
اهداف پول شويي 9
مراحل فرآيند پول شويي 9
اركان جرم پول شويي 11
مشاغل در معرض سوء استفاده 13
بخش دوم 14
آثار اقتصادي پول شويي 14
الف)اخلال و بيثباتي در اقتصاد 14
ب)تخريب بازار مالي 14
ج)كاهش درآمد دولت 15
د)كاهش كنترل دولت بر…

درباره این مطلب نظر دهید !