جزوه ديناميک و ارتعاشات (درس نامه+نمونه سوال با پاسخ)

جزوه  ديناميک و ارتعاشات (درس نامه+نمونه سوال با پاسخ)

جزوه ديناميک و ارتعاشات (درس نامه+نمونه سوال با پاسخ)

ديناميك ذره: مختصات هاي مستطيلي (متعامد)
1. 12: در اين فصل ديناميك (كينماتيك و كينتيك) ذره را در سيستم مختصات مستطيلي مطالعه مي كنيم. بحث محدود به تك ذره اي ها مي باشد و محورهاي مختصات ثابت فرض مي گردند؛ يعني، حركت نمي كنند. ديناميك دو يا چند ذره متعامل و كينماتيك حركت نسبي در اين فصل شامل مي شوند.
تعريف متغيرهاي كينماتيكي اساسي (موقعيت، سرعت و شتاب) كه در فصل قبلي نشان داده شدند ترجيحي براي سيستم مختصاتي ايجاد ننمودند. بنابراين؛ اين تعاريف…

درباره این مطلب نظر دهید !