طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر در CATIA Shape Design

طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر در CATIA Shape Design

طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر در CATIA Shape Design

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر در نرم افزار کتیابه صورت گام به گام به زبان فارسی (17 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود:

Wireframe & Surface Design (محیط سطح سازی و پوسته سازی کتیا)
Part Design (محیط طراحی قطعه کتیا)

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر در 3 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود:

مرحله 1: ترسیم مسیر هلیکال یا مارپیچ (Helix)
مرحله 2: ترسیم فنري كه از گام كم شروع شده و به يك گام مشخص مي رسد. سپس در…

درباره این مطلب نظر دهید !