طراحي مخازن نفت براساس استاندارد API

طراحي مخازن نفت براساس استاندارد API

طراحي مخازن نفت براساس استاندارد API

در کشور ما ایران در حال حاضر بیش از یک هزار مخزن اصلی ذخیره نفت با ظرفیت های متفاوت از یک هزار متر مکعب تا پنجاه هزار متر مکعب (یک میلیون لیتر تا پنجاه میلیون لیتر) در انبارهای نفت نصب می باشد که به وسیله آنها کار ذخیره سازی فرآورده های نفتی صورت می پذیرد. با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در امر سوخت این مخازن که ظرفیت کل آنها بیش از شش میلیارد لیتر می باشد ملاحظه خواهید فرمود که نگه داشت و استفاده صحیح از آنها کاملاً مهم و حیاتی خواهد بود….

درباره این مطلب نظر دهید !