طراحی و مدلسازی موس کامپیوتر در CATIA Shape Design

طراحی و مدلسازی موس کامپیوتر در CATIA Shape Design

طراحی و مدلسازی موس کامپیوتر در CATIA Shape Design

در این آموزش، طراحی و مدلسازی موس کامپیوتر در نرم افزار کتیابطور کامل و به صورت گام به گام در دو بخش به زبان فارسی و انگلیسی (152 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود:

Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا)
Part Design (محیط طراحی قطعه کتیا)
Assembly Design (محیط مونتاژ کتیا)

در بخش دو این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی موس کامپیوتر در 11 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود:

Step 1: Import 2D outline drawing into Catia
Step 2: Build 3D curves based on the imported drawing
Step 3: Build the…

درباره این مطلب نظر دهید !