تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر

تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر

خدمات کامپیوتری(خرید وفروش قطعات کامپیوتری ):
 
قطعات کامپیوتر را مسئول خرید ،خرید داری کرده و انبار میشود.
یک لیستی از فرم قطعات آماده شده همراه با قیمت به مشتری ارائه میشود.
مشتری با توجه به معیارهای خودش سیستم خودرا انتخاب کرده و فروشنده پس از اطمینان از خرید سیستم فرم نرم افزارها را به مشتری میدهد و سپس مشتری نرم افزارهای که روی سیستم اش میخواهد نصب شود تیک زده و فرم را امضاء میکند سپس فروشنده تمام هزینه ها را محاسبه کرده و فاکتور…

درباره این مطلب نظر دهید !