شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ (Hydroforming Method)

شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ (Hydroforming Method)

شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ (Hydroforming Method)

هدف از اين پروژه تاثيرات فشار سيال در جهت قابليت شكل پذيري و كاهش گسيختگي ها مي باشد.

افزايش عمق كشش قبل از شكست ورق
زدودن گسيختگي هاي چين خورده
محاسبه يك فشار بهينه سيال جهت ضربه پانچ براي فرم دهي

شكل دادن ورق فلز فرآيندي است كه امروزه كاربرد فراواني در صنايع مختلف دارد يكي از روش هاي شكل دهي ورق، روش هيدروفرمينگ يا روش شكل دهي به كمك فشار سيال است. در فرايند هيدروفرمينگ مسيرهاي فشار متفاوتي مي توان انتخاب كرد به صورتي كه يك مسير فشار…

درباره این مطلب نظر دهید !