ضرب المثل معروف ایرانی

ضرب المثل معروف ایرانی

ضرب المثل معروف ایرانی

 

ضرب المثلهای هر ملت نشاندهنده افکار و روحیات آن ملت است و جامعه شناسان از این رهگذر میتوانند به ویژگیهای روحی و اخلاقی یک جامعه پی ببرند.گاه یک ضرب المثل برای بیان یک مطلب آنچنان گویا و بلیغ است که از سخنی مطول، تأثیر آمیزتر است و این اثر را در بکاربردن بک شعر مناسب نیز میتوان یافت.شاعران و نویسندگان بزرگ ایران نیز از ضرب المثلها سود فراوان جسته اند و جای پای ضرب المثلها را در آثار آنان جای جای می بینیم.آفرینندگان ضرب المثلها در…

درباره این مطلب نظر دهید !