پاورپوینت نايسرياها

پاورپوینت نايسرياها

پاورپوینت نايسرياها

پاورپوینت نايسرياها
تعداد صفحات: 21 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
خصوصیات کلی نایسریاها:
دیپلوکوک گرم منفی شبیه دانه قهوه
اکسیداز مثبت
میکروآئروفیل و در حضور3-5 درصد CO2 رشد میکنند
غیر متحرک
بدون اسپور
از اکسیداسیون کربوهیدراتها اسید تولید میکنند
انواع پاتوژن سخت رشد هستند
بجز نایسریا گنوره ومننژیتیدیس، بقیه گونه ها فلور نرمال دستگاه تنفس فوقانی و غیر بیماریزا هستند. اما از نظر تشخیص افتراقی اهمیت دارند.
 
صفحاتی از…

درباره این مطلب نظر دهید !