اثر منبع روغن جیره (روغن ماهی و روغن سویا) بر فراسنجه ­های کیفیت گوشت و فراسنجه ای خونی و ایمنی ماهی

اثر منبع روغن جیره (روغن ماهی و روغن سویا) بر فراسنجه ­های کیفیت گوشت و فراسنجه ای خونی و ایمنی ماهی

اثر منبع روغن جیره (روغن ماهی و روغن سویا) بر فراسنجه ­های کیفیت گوشت و فراسنجه ای خونی و ایمنی ماهی

پاورپوینت اثر منبع روغن جیره (روغن ماهی و روغن سویا) بر فراسنجه ­های کیفیت گوشت و فراسنجه ای خونی و ایمنی ماهی
تعداد صفحات: 56 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
منترو و همکاران (2003) نتایجی مشابه با یافته های حاصل از این آزمایش گزارش کرده ند. آنها در تحقیق خود بر روی سیم دریایی سر طلایی نشان دادند که جایگزینی روغن ماهی جیره با انواع مختلف روغن گیاهی مانند سویا و تخم خردل در دوره کوتاه چند هفته ی تاثیر شایان و معناداری بر روی عملکرد…

درباره این مطلب نظر دهید !