کتاب صوتی دنیای قشنگ نو از آلدوس هاکسلی

کتاب صوتی دنیای قشنگ نو از آلدوس هاکسلی

کتاب صوتی دنیای قشنگ نو از آلدوس هاکسلی

کتاب صوتی «دنیای قشنگ نو» از آلدوس هاکسلی
 
درباره کتاب:
این کتاب از معدود کتاب هایی هست که نمی توان آن را به همه توصیه کرد. داستان مردمان دنیای نو هاکسلی آنقدر متأثر کننده است که خواننده، بی وقفه خواندن رمان را تاب نمی آورد چرا که ناخواسته اندوهی عمیق بر جان و روانش پرده می افکند. اهمیّت نقش فرهنگ، فلسفه ، کتاب، مذهب ، عشق و خانواده عمده ترین مباحثی است که خواننده ی ‘دنیای قشنگ نو’ را به تفکر وا می دارد، چرا که در دنیای نو…

درباره این مطلب نظر دهید !